Lähtuvalt Koolieelse lasteasutuse seadusest § 24,

 (1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

 (2) Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla või linna esindaja.
[RT I 2008, 13, 86 - jõust. 01.09.2008]

Raeküla Lasteaia hoolekogu liikmed 2018-2019 õppeaastal:

Jrk. nr Nimi Esindaja
1. Olav Avarsalu Värvukeste rühma lapsevanem
3. Sandra Laas Siisikeste rühma lapsevanem
4. Marve Virunurm Siidisabade rühma lapsevanem, hoolekogu aseesimees
5. Kristi Randmaa Õnnelindude rühma lapsevanem
6. Helena Pruks Kullalindude rühma lapsevanem
7. Elerin Nergi Sirtsukeste rühma lapsevanem
8. Eve Laidvee Õpetajate esindaja