Lähtuvalt Koolieelse lasteasutuse seadusest § 24,

 (1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

 (2) Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla või linna esindaja.
[RT I 2008, 13, 86 - jõust. 01.09.2008]

Raeküla Lasteaia hoolekogu liikmed 2019-2020 õppeaastal:

Jrk. nr Nimi Esindaja
1. Kristjan Kullerkan Värvukeste rühma lapsevanem
3. Sandra Laas Siisikeste rühma lapsevanem
4. Marve Virunurm Siidisabade rühma lapsevanem, hoolekogu aseesimees
5. Helen Massa Õnnelindude rühma lapsevanem
6. Helena Sabiin Kullalindude rühma lapsevanem
7. Elerin Nergi Sirtsukeste rühma lapsevanem
8. Eve Laidvee Õpetajate esindaja