PÄRNU LASTEAED MAI

KODUKORD

KINNITATUD

Pärnu Lasteaed Mai hoolekogu otsusega 6.02.2019 nr 1-6/2


1. Üldsätted

1. 1  Kodukorras on lähtutud Eestis kehtivatest õigusaktidest tulenevatest nõuetest. Lisaks lähtub lasteaed oma tegevuses rahvusvahelistest          konventsioonidest (sh Euroopa Liidu põhiõiguste harta; ÜRO laste õiguste konventsioon), Pärnu linnas kehtivatest õigusaktidest, lasteaia põhimäärusest ja      põhiväärtustest.

1.2. Kui kodukorras puudub regulatsioon mingis valdkonnas, tuleb lähtuda lasteaia arengukavas ja õppekavas kirja pandud põhimõtetest ja väärtustest.

1.3. Kodukord on avalik dokument, mis on kättesaadav lasteaia veebilehel ja paberkandjal asutuses.

1.4. Kodukord kehtib territoriaalselt kõikjal, kus toimuvad õppekavas ettenähtud tegevused ja lasteaia üritused.

1.5. Kodukord on lastele, lapsevanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

Loe edasi PDF failist