PÄRNU RAEKÜLA LASTEAED2018-2019 õppeaasta tegevuskava

Alushariduse prioriteedid Pärnu linnas on: Iga lapse individuaalse, sotsiaalse, füüsilise ja vaimse arengu toetamine

1) koostöö arendamine erinevate huvigruppide vahel koostöö õpetajate ja õppeasutuste vahel, üksteiselt õppimine, koostöö lastevanematega, erinevate organisatsioonidega

2) eesti keele kui teise keele õppe korraldamise toetamine osalise keelekümbluse programmi ja kahesuunalise keeleõppeprojekti rakendamine, erinevate keeleõppemeetodite rakendamine muukeelsele lapsele eesti õppekeelega rühmades

3) erinevate aktiivõppemeetodite rakendamine loodus- ja keskkonnahariduslikes projektides osalemine, koostöö koolitusasutustega, üksteiselt õppimine

4) tervise edendamine ja turvalisuse tagamine TEL-võrgustikus ja tervist edendavates projektides osalemine; lapsi igakülgselt arendava ja turvalise õpikeskkonna kujundamine

2018-2019 õppeaasta eesmärgid


1. Laste arengut ja sotsialiseerumist soodustava õpi- ja kasvukeskkonna loomine

- lapse arengu toetamine, lähtuvalt tema eripärast, võimetest ja arengutasemest

- aktiivõppemeetodite - ja metoodikate rakendamine: avastusõpe, väärtuskasvatus, robootika- ja programmeerimine, digivahendite kasutamine

- muukeelse lapse arengu toetamine

- lapse loovuse toetamine erinevate tegevuste kaudu

 

2. Laste ja personali lähisuhte kujundamine looduse, kultuuri ja ühiskonnaga

- eesmärgistatud ja sihipärase õueõppe rakendamine

- kaardistatud õpipaikade kasutamine õppetöös

- Pärnu linn kui õpikeskkond

- rahvusliku kultuuripärandi järjepidevuse hoidmine ja edasikandmine

 

3. Tervislikke eluviise väärtustava ning laste arengut stimuleeriva õpikeskkonna loomine

- laste õige rühi kujundamine

- laste ja töötajate liikumisaktiivsuse suurendamine

- vaimse tervise ja emotsionaalse arengu toetamine

- osalemine tervist edendavates projektides

 

  Tegevuskava 2018-2019.õa pdf