Pärnu Lasteaed Mai 2019-2020 õppeaasta moto ja peaeesmärgid


Moto: “Mis võiks olla parem veel kui su oma emakeel, väiksest peale igas suus on see suur varandus” (T. Raadik)


2019-20 õppeaasta eesmärgid

1. Laste arengut ja sotsialiseerumist soodustava õpi- ja kasvukeskkonna loomine

- Lapse arengu toetamine, lähtuvalt tema eripärast, võimetest ja arengutasemest

- iga laps on võimeline õppima, kuid teeb seda erineval viisil, arvestadeslaste arengutempot ja eripärasid

- aktiivõppemeetodite - ja metoodikate rakendamine: avastusõpe, väärtuskasvatus, robootika- ja programmeerimine, digivahendite kasutamine

- muukeelse lapse arengu toetamine

- lapse loovuse toetamine

- lapse tundeelu ja sõnavara rikastamine. Positiivsete elamuste pakkumine lastekirjanduse kaudu

 

2. Laste ja personali lähisuhte kujundamine looduse, kultuuri ja ühiskonnaga

- eesmärgistatud ja sihipärase õueõppe rakendamine, mitmekülgsete mängimisvõimaluste pakkumine looduskeskkonnas

- kaardistatud õpipaikade kasutamine õppetöös

- Pärnu linn kui õpikeskkond

- rahvusliku kultuuripärandi järjepidevuse hoidmine ja edasikandmine

 

3. Tervislikke eluviise väärtustava ning laste arengut stimuleeriva õpikeskkonna loomine

- tervislike ja mitmekülgsete vahepalade valmistamine koos lastega

- vaimse tervise ja emotsionaalse arengu toetamine

- laste liikumisaktiivsuse suurendamine, õues viibimise aja pikendamine

- osalemine tervist edendavates projektides

 

Tegevuskava 2019-2020.õa pdf