Visioon

Raeküla lasteaed on kodune ja kaasaegse kasvukeskkonnaga asutus. Lasteaias luuakse parimad tingimused õnnelikuks lapsepõlveks,  usaldusväärseks koostööks  ja personali  professionaalseks arenguks. Lasteaia eripäraks on looduskeskkonna väärtustamine ja pärimuse edasikandmine.

Õnnelik laps, kes on aktiivne, rõõmus, terve ja  soovib avastada ümbritsevat maailma. 

Pärimus, mis kannab endas kodukoha traditsioone ja asutuse omanäolisust. 

Kasvukeskkond, mida iseloomustab:

 

Missioon

Raeküla lasteaed toetab perekonda lapse arendamisel, et kasvaksid rõõmsad ja õnnelikud lapsed.

 

Lasteaia põhiväärtused

Lapsest lähtumine – lapse individuaalse arengu toetamine, mänguline ja valikuid võimaldav turvaline keskkond, laste vajaduste ja huvidega arvestamine

Koostöö – austusel ja usaldusel põhinev koostöö  kõigil tasanditel (laps-õpetaja, lapsevanem-õpetaja, personal ja huvigrupid )

Professionaalsus – õpetaja kui loov isiksus, kes väärtustab iseennast ja oma tööd ning on motiveeritud elukestvale õppele

Turvalisus – vaimne heaolu ja turvaline füüsiline keskkond nii lapsele, lapsevanemale, kui personalile

Kodu, kodukoht -  Raeküla linnaosa ja kogukonna väärtustamine, perekonna toetamine