Erivajadustega lapse toetamine

Erivajadustega lapse arengu toetamine toimub Raeküla lasteaias meeskonnatööna. Meeskonna moodustavad rühma õpetajad, liikumis- ja muusikaõpetaja, tervishoiutöötaja, õpetaja abid, eripedagoog ja juhtkonna esindaja. Lasteaias tehtav töö (I tasand) on reguleeritud Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava ja Raeküla lasteaia õppekava kaudu. 

Erivajaduste väljaselgitamise aluseks on õpetajate tähelepanekud, eripedagoogi vaatlus ja lapse arengu hindamise tabelid. Selle alusel kavandatakse lapsele sobiv ja jõukohane areng. Vajadusel suunatakse lapsed erialaspetsialisti juurde konsultatsioonile.

Kõneravi vajavate lastega töötab eripedagoog Merit Sinijärv. Varajase märkamise ja sekkumise eesmärgiks on kaasa aidata kõneravi vajava lapse võimetekohasele arengule ja toetada lapse perekonda. Lastevanemate nõustamine eelnevalt eripedagoogiga kokkulepitud ajal. 

Keerulisemate juhtumite puhul toimub koostöö erinevatel tasanditel: kaasatakse erispetsialiste väljapoolt lasteasutust (psühholoog, eripedagoog, eriarstid, perearst, sotsiaaltöötaja jt). Vajadusel suunatakse laps nõustamiskomisjoni. Nõustamiskomisjoni suunatakse ka koolikohustuse täitmise edasilükkamise taotlejad ja lapsed, kes lähevad  aasta varem kooli. (http://rajaleidja.ee/parnumaa/)

Raeküla lasteaia personali koosseisu kuulub tervishoiutöötaja, kelle töövaldkonnaks on laste tervise jälgimine, lastevanemate nõustamine ja tervislike eluviiside tutvustamine lastele ning personalile.

 

Tasandusrühm

Raeküla lasteaias on tasandusrühm kõnepuuete ja spetsiifiliste arenguhäiretega lastele. Tasandusrühma võetakse lapsi, kes vajavad süvendatult logopeedilist abi. Tasandusrühma lastega töötab lisaks õpetajatele veel logopeed/eripedagoog Krista Tähepõld

Tasandusrühma suunamine käib läbi Pärnumaa Rajaleidja õppenõustamiskomisjoni

Õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärgid tasandusrühmas: