2018-2019 õppeaasta eesmärgid

 

1. Laste arengut ja sotsialiseerumist soodustava õpi- ja kasvukeskkonna loomine

- Lapse arengu toetamine, lähtuvalt tema eripärast, võimetest ja arengutasemest

- aktiivõppemeetodite - ja metoodikate rakendamine: avastusõpe, väärtuskasvatus, robootika- ja programmeerimine, digivahendite kasutamine

- muukeelse lapse arengu toetamine

- lapse loovuse toetamine erinevate tegevuste kaudu

 

2. Laste ja personali lähisuhte kujundamine looduse, kultuuri ja ühiskonnaga

- eesmärgistatud ja sihipärase õueõppe rakendamine

- kaardistatud õpipaikade kasutamine õppetöös

- Pärnu linn kui õpikeskkond

- rahvusliku kultuuripärandi järjepidevuse hoidmine ja edasikandmine

 

3. Tervislikke eluviise väärtustava ning laste arengut stimuleeriva õpikeskkonna loomine

- laste õige rühi kujundamine

- laste ja töötajate liikumisaktiivsuse suurendamine

- vaimse tervise ja emotsionaalse arengu toetamine

- osalemine tervist edendavates projektides