2020-2021 õppeaasta eesmärgid

 

1. Laste arengut ja sotsialiseerumist soodustava õpi- ja kasvukeskkonna loomine

- lapse arengu toetamine lähtuvalt tema eripärast, võimetest ja arengutasemest: individuaalse- ja grupitöö rakendamine, õppetöö diferentseerimine, laste kaasamine õppe- ja kasvatustöö planeerimisse, temaatikate valimisel laste huvide ja soovidega arvestamine

- aktiivõppemeetodite - ja metoodikate rakendamine: avastusõpe, väärtuskasvatus, robootika- ja programmeerimine, digivahendite kasutamine

- õppekeelest erineva koduse keelega lapse kõnearengu toetamine

- lapse loovuse toetamine

- lapse tundeelu ja sõnavara rikastamine lastekirjanduse kaudu, erinevate muinasjutuliikide käsitlemine.

2. Laste ja personali lähisuhte kujundamine looduse, kultuuri ja ühiskonnaga

- eesmärgistatud ja sihipärase õueõppe rakendamine, lastele mitmekülgsete mängimisvõimaluste pakkumine looduskeskkonnas

- Pärnu linna ja lasteaia õpipaikade kasutamine õppetöös

- rahvusliku kultuuripärandi järjepidevuse hoidmine ja edasikandmine

3. Tervislikke eluviise väärtustava ning laste arengut stimuleeriva õpikeskkonna loomine

- tervislike toitude valmistamine koos lastega

- vaimse tervise ja emotsionaalse arengu toetamine: lastejooga, vaikuseminutite metoodika rakendamine, meelerahu muinasjuttude käsitlemine, tunnetustoa võimaluste kasutamine, päevakava paindlik rakendamine (puhkeaja lühendamine)

- laste liikumisaktiivsuse suurendamine, õues viibimise aja pikendamine

- osalemine tervist edendavates projektides