Raeküla Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimise põhimõtted

Raeküla Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimise põhimõtted on:

 • lapse individuaalsuse ja arengupotentsiaali arvestamine;
 • lapse tervise hoidmine ja edendamine;
 • lapse loovuse toetamine;
 • mängu kaudu õppimine;
 • lapsele turvatunde ja eduelamuse tagamine;
 • kodu ja lasteasutuse koostöö.

Õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument on Raeküla Lasteaia õppekava, mis on koostatud Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava alusel. Laste süsteemne ja järjepidev arendamine lasteaias toimub nädala või kuuplaani alusel, mis on kavandatud Raeküla lasteaia õppekavast lähtuvalt. Plaanis kajastuvad eesmärgid, temaatika, õppesisu ja tegevused. 

Lasteaia põhitegevuseks on mäng ja mängu kaudu õppimine. Õppe- ja kasvatustegevused juhinduvad lapse elust ja ümbritsevast keskkonnast tulenevast temaatikast. Õppimine läbi mängu toimub väikestes gruppides või individuaalselt kolme täiskasvanu juhendamisel (kaks pedagoogi, õpetaja abi).

Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja korraldamisel lõimitakse järgmisi tegevusi: kuulamine, kõnelemine, lugemine ja kirjutamine; vaatlemine, uurimine, võrdlemine, arvutamine ning mitmesugused liikumis-, muusika- ja kunstitegevused.

 

Õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärgid

Õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärgid on:

 • lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteasutuse koostöös;
 • õppe- ja kasvatustegevus toetab lapse kehalist, vaimset, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut;
 • õppe- ja kasvatustegevuste käigus kujuneb lapsel terviklik ja positiivne minapilt, ümbritseva keskkonna mõistmine, eetiline käitumine ning algatusvõime;
 • lapsel kujunevad esmased tööharjumused, arusaam tervise hoidmise tähtsusest ning arenevad mängu-, õpi-, sotsiaalsed ja enesekohased oskused;
 • õppe- ja kasvatustegevuse tulemusena kujunevad lapsel eeldused igapäevaeluga toimetulekuks ning koolis õppimiseks.

 

 • 10.06.2008. a kuulume Tervist Edendavate lasteaedade võrgustikku, TEL põhimõtetega võid tutvuda siin.
 • 2008. aastast rakendatakse Raeküla lasteaias suunatud uurimusliku õppe erinevaid teemasid (Avasta Meeled, Avasta Värvused, Avasta Ilm, Avasta Mõõdud).
 • 2011. aasta sügisest on lasteaias rakendatud  väärtuskasvatusmetoodikat „Kiusamisest vabaks lasteaed“, põhimõtetega võid tutvuda siin.