Raeküla Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimise põhimõtted

Raeküla Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimise põhimõtted on:

Õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument on Raeküla Lasteaia õppekava, mis on koostatud Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava alusel. Laste süsteemne ja järjepidev arendamine lasteaias toimub nädala või kuuplaani alusel, mis on kavandatud Raeküla lasteaia õppekavast lähtuvalt. Plaanis kajastuvad eesmärgid, temaatika, õppesisu ja tegevused. 

Lasteaia põhitegevuseks on mäng ja mängu kaudu õppimine. Õppe- ja kasvatustegevused juhinduvad lapse elust ja ümbritsevast keskkonnast tulenevast temaatikast. Õppimine läbi mängu toimub väikestes gruppides või individuaalselt kolme täiskasvanu juhendamisel (kaks pedagoogi, õpetaja abi).

Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja korraldamisel lõimitakse järgmisi tegevusi: kuulamine, kõnelemine, lugemine ja kirjutamine; vaatlemine, uurimine, võrdlemine, arvutamine ning mitmesugused liikumis-, muusika- ja kunstitegevused.

 

Õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärgid

Õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärgid on: